Het steunfonds biedt financiële ondersteuning aan vernieuwende initiatieven voor onderzoek naar, ontwikkeling van of publiciteit over de jeugdzorg, bij voorkeur in de ambulante sector. We richten ons in het bijzonder op initiatieven die (nog) geen steun ondervinden van gevestigde (belangen)organisaties en overheden.

Diverse projecten en publicaties

Het steunfonds hecht eraan laagdrempelig te zijn en te blijven. Dit komt tot uitdrukking in het openstaan voor een reikwijdte aan type aanvragen, onderzoek, methodiekontwikkeling, documentaires, allerlei projecten die kinderen of jongeren ten goede komen en van verschillende organisaties. Zo kunnen we bijdragen aan goede, vernieuwende initiatieven in de jeugdzorg, die anders niet gerealiseerd worden. Onze website biedt informatie over de projecten en initiatieven die wij hebben ondersteund.

Criteria bij beoordeling

Het bestuur hanteert een aantal vaste criteria bij het beoordelen van aanvragen. Zo moeten de resultaten ten goede komen aan het welbevinden van kinderen en jongeren en de kwaliteit van de hulpverlening. Er moet er een plan zijn voor verdere verspreiding van de opgedane kennis, methoden of onderzoeksresultaten. Ook moet er altijd sprake zijn van co-financiering. We geven geen subsidie voor exploitatiekosten. We behandelen aanvragen uit Nederland en uit het buitenland.