De Stichting Steunfonds Pro Juventute Nederland financiert vernieuwende activiteiten voor kinderen en jongeren in problemen, bij voorkeur in de ambulante jeugdzorg. Ook richt het fonds zich op ondersteuning van onderzoek en publiciteit op het terrein van de jeugdzorg. De Stichting Steunfonds Pro Juventute is op veel terreinen actief. Verschillende en uiteenlopende projecten zijn mede met financiële hulp van Pro Juventute tot stand gekomen.

Zoals de film Birsen. Deze film gaat over een jonge vrouw, genaamd Birsen Bašar. Na jarenlange gesprekken met verschillende hulpverleners krijgt ze, op haar 21e jaar, de diagnose autisme. Ze is opgelucht dat ze eindelijk weet waarom ze anders is, maar merkt al gauw dat de verwachtingen van mensen niet veranderen. Sindsdien zet ze zich in autisme bespreekbaar te maken. Birsen heeft na haar eerste film er nog één gemaakt: Iemand zoals ik. Ook hierin pleit Birsen voor meer begrip voor autisme.

Een ander initiatief, dat gefinancierd is door Pro Juventute is: Geslagen Jaren. Geslagen Jaren is een tweedelige documentaire en filmproject over huiselijk geweld. In de documentaire worden mensen geportretteerd die de kracht vonden de geweldsspiraal in hun gezin te doorbreken.

De bijzondere leerstoel Jeugdbescherming aan de Vrije Universiteit. De leerstoel is ingesteld om uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek te vertalen naar de praktijk van de jeugdbescherming. Inmiddels steunen ook de MO-groep, de branche-organisatie voor – onder andere – de jeugdzorg en de jeugdbescherming en de Vrije Universiteit de leerstoel. Ook in 2024 maakt Stichting voor jeugdhulp de bijzondere leerstoel Pedagogiek en Recht weer voor vijf jaar mogelijk.

Platform Ieder Kind Veilig ontwikkelt formats en podia voor discussie met (ex)cliënten. Zij doen onderzoek en schrijven stukken met opiniemakers, die taboes durven doorbreken en verborgen oorzaken van onveiligheid blootleggen.

Met financiering van Stichting Steunfonds Pro Juventute heeft Defence for Children onderzoek gedaan naar de vraag of de Nederlandse wet, het beleid en de praktijk in overeenstemming zijn met het VN-Kinderrechtenverdrag. Dat onderzoek heeft resulteert in de de uitgave Een ‘paar nachtjes’ in de cel.

De Universiteit van Leiden heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor kinderen om te participeren in het jeugdhulpverleningstraject. Het eerste deelonderzoek uit 2016 beschrijft de participatiemogelijkheden van kinderen zoals neergelegd in wet- en regelgeving. In het vervolgonderzoek is gekeken naar de participatiemogelijkheden van kinderen in de praktijk.

Pro Juventute heeft een initiatief financieel ondersteund om kennis te vergaren over hoe ouders en school samen kunnen optrekken ter voorkoming van ontwikkelingsproblemen bij kinderen. Het Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken heeft daarvoor twee onderzoeken uitgevoerd. Het project leidde in totaal tot drie publicaties. Voormalig Pro Juventute-bestuurslid en emeritus hoogleraar Orthopedagogiek Piet de Ruyter publiceerde een nota, en het NIVOZ gaf twee publicaties uit naar aanleiding van de onderzoeken.

SAMAH werd ondersteund door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Pro Juventute. Met het project Meiden Actief werd in 2004 actief ingezet op maatschappelijke participatie van jonge vrouwelijke asielzoekers en tienermoeders. Eind september 2007 is het project afgerond. Na drie jaar ervaring is duidelijk geworden dat de specifieke aandacht voor deze groep zeer belangrijk is en blijft.

De Peter Faberstichting financieert en stimuleert diverse projecten voor jongeren.

Het project Van je puinhoop een schatkamer maken – van de Peter Faberstichting – stimuleerde ex-gedetineerden en aandachtsjongeren om hun creativiteit te gebruiken om zo op het rechte pad te blijven. Het project stond uiteraard onder professionele begeleiding.

Defence for Children International en het Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt (LOS) hebben een website ontwikkeld met informatie over de rechten van ‘illegale’ kinderen. Alle kinderen in Nederland hebben rechten. Discriminatie op grond van verblijfsstatus is verboden. Toch is er een wirwar aan regels in Nederland om het recht van ‘illegale kinderen’ op bijvoorbeeld medische zorg, gratis rechtsbijstand en onderwijs te verzekeren.

Pro Juventute financieerde diverse publicaties, zoals de volgende boeken. Bang voor Bloemkool over de 8-jarige autistische Gersom. Het Autismecafé, dat praktische handvatten biedt voor ouders, gemeenten en instanties. Het boek Valse start, de gevolgen van een verstoorde jeugd vertelt de verhalen van kinderen, die uit huis zijn geplaatst en veertien jaar na dato, op zoek zijn naar een goed leven. Persoonlijke portretten, die tegelijkertijd een kritische noot geven op de moderne hulpverlening. Of de publicatie Liever bondgenoot dan bemoeial, die een kijkje achter de schermen van de Raad voor de Kinderbescherming biedt.

Het Trauma-Observatie Schoolse Situaties instrument (TOSS-instrument) is ontwikkeld voor de basisschoolleerkracht van groep 1 tot en met 8. Het instrument een educatief doel: het herkennen en erkennen van trauma bij vluchtelingenleerlingen, waardoor begrip en empathie wordt verkregen voor het soms moeilijke gedrag van deze kinderen. Het instrument stelt de leerkracht ook in staat om – op een objectieve manier – de risicogedragingen en de beschermende factoren te beoordelen en te monitoren. Het TOSS-instrument is mede door de financiële ondersteuning van Pro Juventute mogelijk gemaakt.

In het project Prachtmeiden is een groep meiden met diverse culturele achtergronden en uit verschillende leefmilieus bij elkaar gekomen om hun verhalen te delen en op basis van hun ervaringen teksten te schrijven voor eigen liedjes. Dit onder leiding van zangeres en initiatiefnemer Astrid Seriese. Eind 2009 vond in Den Haag een succesvolle try-out plaats. Tweeëntwintig Prachtmeiden verzorgden op 13 december 2009 een spetterend optreden in Theater de Regentes. De groepssamenstelling was divers: meiden die lekker in hun vel zitten en meiden die juist veel problemen ervaren. De try-out liet zien dat in korte tijd veel met deze doelgroep te bereiken valt.

In de periode 2018 – 2020 realiseert Young in Prison vier projecten: creatieve en sportieve workshops in JJI’s, gegeven door artistieke en sportieve rolmodellen, een mentor-buddy programma voor jongeren, die (bijna) vrijkomen en een ‘consultancybureau’ van ex-gedetineerde jongeren, die na een korte opleiding professionals in de forensische jeugdzorg adviseren en opleiden. Pro Juventute ondersteunt Young in Prison. Wij geloven in de kracht van jongeren in detentie en streven ernaar, dat een jongere die over de drempel van een jeugdgevangenis stapt daar nooit een tweede keer terugkeert. De programma’s van YiP bevorderen de re-integratie van jongeren in en na detentie.

De GGD Amsterdam heeft, in samenwerking met het Academisch Medisch Centrum (AMC), wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de psychische en lichamelijke gevolgen voor kinderen en hun ouders, die betrokken zijn geweest bij de Amsterdamse zedenzaak. De Amsterdamse Zedenzaak kwam eind 2010 aan het licht. Veel jonge kinderen zijn hierbij slachtoffer geworden van seksueel misbruik en/of kinderpornografie. Het doel van het onderzoek is het systematisch in kaart brengen van de psychische en lichamelijke signalen en de korte- en lange termijn gevolgen van het misbruik bij de kinderen en hun ouders.

Wil u meer lezen over de projecten die door ons financieel ondersteund zijn? Kijk op de homepage.