Het bestuur van de Stichting Steunfonds Pro Juventute bestaat uit:
Bas van Drooge (voorzitter)
Jan de Vink (penningmeester)
Nel ten Haaf (secretaris)
Martin Dirksen
Femke Roosma
Hans Lomans
Jan Willem Maijvis

De bestuurfuncties van Pro Juventute zijn onbezoldigd. Hennie de Vos-Hoekman ondersteunt het bestuur secretarieel. Jaarlijks legt het bestuur publiekelijke verantwoording af door het publiceren van het jaarverslag en de jaarrekening. Op de home page vindt u een overzicht van de gefinancierde projecten en publicaties door onze stichting.

Bestuursvergaderingen Pro Juventute

Het bestuur komt vijf tot zes keer per jaar bijeen om onder meer de diverse aanvragen voor financiële ondersteuning te beoordelen en toe te kennen. Financiële ondersteuning wordt toegekend als de aanvraag past binnen de doelstelling van de Stichting Steunfonds Pro Juventute en voldoet aan de criteria voor financiële ondersteuning.

Vermogen van de stichting

Stichting Steunfonds Pro Juventute financiert de projecten en publicaties uit het vermogen van de stichting. Het vermogen van de stichting is grotendeels opgebouwd uit de inkomsten uit de Oranjekalender en door giften en legaten.