De Stichting Steunfonds Pro Juventute is een fonds voor de jeugdhulp en biedt financiële ondersteuning aan vernieuwende, niet subsidiabele initiatieven voor onderzoek naar, ontwikkeling van en publiciteit over de jeugdzorg. Wij financieren bij voorkeur projecten, activiteiten en initiatieven in de ambulante sector. Speciale aandacht gaat uit naar initiatieven voor cliënten die (nog) geen steun ondervinden van gevestigde (belangen)organisaties. De Stichting Steunfonds Pro Juventute verleent geen financiële middelen die ten gunste komen aan de exploitatiekosten van organisaties. Leest u over onze criteria voor uw aanvraag voor financiële ondersteuning.

Diverse soorten projecten en publicaties

Het steunfonds hecht eraan laagdrempelig te zijn en te blijven, tot uitdrukking komend in het openstaan voor een reikwijdte aan type aanvragen, onderzoek, methodiekontwikkeling, documentaires, allerlei projecten die kinderen of jongeren ten goede komen, van verschillende organisaties. Zo kunnen we bijdragen aan goede, vernieuwende initiatieven in de jeugdzorg, die anders niet gerealiseerd worden. Onze website biedt informatie over de projecten en publicaties die wij financieel hebben ondersteund.