Het bestuur hanteert een aantal vaste criteria bij het beoordelen van aanvragen. Zo moeten de resultaten ten goede komen aan het welbevinden van kinderen en jongeren en de kwaliteit van de hulpverlening. Er moet een plan zijn voor verdere verspreiding van de opgedane kennis, methoden of onderzoeksresultaten. Ook moet er altijd sprake zijn van co-financiering. We behandelen aanvragen uit Nederland en uit het buitenland. In de komende jaren willen we extra aandacht besteden aan activiteiten die zich richten op de gevolgen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Criteria aanvraag financiële ondersteuning

Stichting Steunfonds Pro Juventute Nederland is er letterlijk ‘voor de jeugd’. Het fonds heeft tot doel om de situatie van kinderen en jongeren te verbeteren die, om welke reden dan ook, zorg en ondersteuning nodig hebben. Dit doen we door een financiële bijdrage te leveren aan initiatieven voor kinderen en jongeren die problemen hebben en waar (nog) geen passende oplossing is gevonden vanuit de reguliere hulpverlening.

Criteria voor de beoordeling van aanvragen zijn:

  • Het initiatief past bij de doelstellingen van Stichting Steunfonds Pro Juventute Nederland.
  • Het initiatief dient de doelgroep nieuw perspectief en kansen te bieden (op korte en/of langere termijn).
  • De inhoud en de verwachte opbrengsten zijn specifiek beschreven.
  • Het initiatief is gericht op inbedding in de (reguliere) praktijk.
  • Het initiatief wordt uitgevoerd door een betrouwbare en deskundige organisatie.
  • Er is een communicatieplan voor de bekendheid van het initiatief en verspreiding van opgedane kennis.
  • Er is een degelijke financiële onderbouwing in de vorm van een gespecificeerde begroting. Co-financiering is een voorwaarde voor toekenning.
  • We geven de voorkeur aan innovatieve projecten die bijdragen aan duurzame vernieuwing van (reguliere) hulpverlening.
  • We richten ons met name op projecten in Nederland.

Aanvraag indienen

Een aanvraag kunt u per mail indienen. Mail naar: info@projuventute.nl