Pro Juventute heeft een initiatief genomen om kennis te vergaren over hoe ouders en school samen kunnen optrekken ter voorkoming van ontwikkelingsproblemen. Het Nivoz (Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken) heeft daarvoor twee onderzoeken uitgevoerd. Het project leidde in totaal tot drie publicaties: één van voormalig Pro Juventute-bestuurslid en emeritus hoogleraar Orthopedagogiek Piet de Ruyter, en twee publicaties van het NIVOZ.

Nota van Piet de Ruyter

Piet de Ruyter schreef de nota: Een opvoedingsgemeenschap van ouders en docenten ter voorkoming van ontwikkelingsproblemen bij jongeren die gebruik maken van het vmbo. Deze nota is geschreven voor het Bestuur van de Stichting Steunfonds Pro Juventute Nederland, door Piet de Ruyter, Bestuurslid en emeritus hoogleraar Orthopedagogiek. April 2007.

Opvoedingsgemeenschap van ouders en school

Een opvoedingsgemeenschap van ouders en school. Preventie van ontwikkelingsproblemen bij jongeren in het vmbo in Nederland. Praktijk, toekomstbeeld of illusie? Deel 1: Onderzoeksverslag. Een onderzoek in opdracht van Stichting het Steunfonds Pro Juventute, uitgevoerd door drs. H. Impens, onderzoeker NIVOZ. Maart 2008.

Stichting het Steunfonds Pro Juventute heeft geconstateerd dat het samen opvoeden door ouders en school onvoldoende aandacht krijgt. Pro Juventute vraagt zich af of ontwikkelingsproblemen bij jongeren in het vmbo voorkomen of verminderd zouden kunnen worden, wanneer ouders en school één opvoedingsgemeenschap zouden vormen (de Ruyter, 2007). Dit explorerende onderzoek is erop gericht om te achterhalen of er in Nederland voorbeelden te vinden zijn van opvoedingsgemeenschappen van ouders en school in het vmbo-onderwijs.

Om antwoord te krijgen op deze onderzoeksvraag is er onder andere onderzoek gedaan naar de onderwijspraktijk op tien scholen, die erom bekend staan ernst te maken met de ouder-school relatie. Er zijn scholen die op weg zijn, maar in deze steekproef is er nog geen voorbeeld gevonden van één opvoedingsgemeenschap van ouders en school. Een sterk ontwikkeld schoolethos blijkt een goede voorwaarde te zijn voor de mogelijkheid tot het vormen van een opvoedingsgemeenschap van ouders en school.

Een opvoedingsgemeenschap van ouders en school. Preventie van ontwikkelingsproblemen bij jongeren in het vmbo in Nederland. Praktijk, toekomstbeeld of illusie? Deel 2: Een literatuurverkenning. Een onderzoek in opdracht van Stichting het Steunfonds Pro Juventute, uitgevoerd door mw. drs. H. Impens, onderzoeker NIVOZ. Maart 2008.

Dit literatuuronderzoek betreft de betrokkenheid van ouders bij de schoolloopbaan van hun kind en het belang van een opvoedingsgemeenschap van ouders en docenten ter preventie van ontwikkelingsproblemen bij leerlingen op het vmbo in Nederland. Er is in het vmbo in Nederland sprake van een onaanvaardbaar hoge schooluitval. Jongeren op het vmbo zijn gebaat bij één opvoedingsgemeenschap van ouders en school. Het vergroten van de ouderbetrokkenheid bij de school lijkt dan ook noodzaak om meer leerlingen op school te houden.

Uit de literatuur blijkt echter dat het niet vanzelfsprekend is dat ouders en school samen één opvoedingsgemeenschap vormen. In principe zijn er drie groepen die het initiatief tot samenwerken van ouders en school kunnen nemen: de jongeren, de ouders en de school. Zolang de jongeren en de ouders niet vanuit een georganiseerd verband kunnen handelen is het initiatief aan de school. In dit literatuuronderzoek wordt de samenwerking van ouders en school uitgebreid behandeld, er is hierbij onder andere aandacht voor de inhoud, de vorm en het proces van de samenwerking.